ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INHOUDSOPGAVE:

 

Artikel   1 – Identiteit van VOF Vermeij-Slingerland

 Artikel   2 – Toepasselijkheid

 Artikel   3 – Het aanbod

 Artikel   4 – De overeenkomst

Artikel   5 – Herroepingsrecht en verplichtingen van partijen

 Artikel   6 – De Prijs

 Artikel   7 – Betaling, levering en uitvoering

 Artikel   8 – Klachtenregeling

 Artikel   9 – Geschillen

 Artikel 10 – Copyright

 

Artikel 1 – Identiteit van VOF Vermeij-Slingerland

 

VOF Vermeij-Slingerland

 Prof. Lorentzlaan 10

 3701CC Zeist

 Vestigingsadres winkel:

 Emma Mode

 Binnenpoort 5-7

4101 CH Culemborg                                                                                                    

 Tel.nr: 0345-520322

Email: info@emmamode.nl
KvK-nummer: 30193137
Btw-identificatienummer: NL820470387.B.01

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VOF Vermeij-Slingerland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website.

 

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als V.O.F. Vermeij-Slingerland gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VOF Vermeij-Slingerland niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VOF Vermeij-Slingerland passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal VOF Vermeij-Slingerland daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

VOF Vermeij-Slingerland kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VOF Vermeij-Slingerland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht en verplichtingen van partijen                     

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. VOF Vermeij-Slingerland mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Producten gekocht via de website kunnen geretourneerd worden tot 14 dagen na levering. Annulering moet automatisch leiden tot ontbinding van de overeenkomst tussen VOF Vermeij-Slingerland en de consument, hierbij is de consument verplicht de producten, inclusief het formulier voor herroeping, terug te sturen naar VOF Vermeij-Slingerland binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Producten die buiten de aangegeven periode worden geretourneerd kunnen naar de consument worden teruggestuurd zonder restitutie.

Producten gekocht via de website kunnen ook binnen 14 dagen worden geretourneerd in de winkel. Terugbetaling zal altijd via bankoverschrijving zijn en niet direct in de winkel.                                                                                 

Zie voor het vestigingsadres van de winkel artikel 1 van deze voorwaarden.

Alle juist geretourneerde producten zullen onmiddellijk worden vergoed. De kosten voor van de retourzending zijn voor de consument. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het aankoopbedrag, dienen de producten die worden geretourneerd in ongebruikte en ongedragen staat te zijn met de labels nog steeds gehecht. Ongebruikt en ongedragen betekent zonder vlekken of draagsporen.

 

Artikel 6 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Voor Nederland worden geen verzendkosten gerekend. Voor de rest van Europa wordt een bedrag van 15,- tot 35,- in rekening gebracht, afhankelijk welk land.

 Artikel 7 – Betaling, levering en uitvoering

VOF Vermeij-Slingerland zal zijn uiterste best doen om alle aankopen binnen de termijn van 1-2 werkdagen te leveren. VOF Vermeij-Slingerland is niet aansprakelijk indien de levering op een later tijdstip plaatsvindt

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan VOF Vermeij-Slingerland kenbaar heeft gemaakt.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij VOF Vermeij-Slingerland tot het moment van bezorging aan de consument.

Eventuele klachten over de staat waarin de producten zijn geleverd (inclusief ontbrekende onderdelen) moet worden gedaan aan VOF Vermeij-Slingerland uiterlijk twee dagen na ontvangst van de producten per e-mail of telefoon.

Artikel 8 – Klachtenregeling

VOF Vermeij-Slingerland beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VOF Vermeij-Slingerland.

Bij VOF Vermeij-Slingerland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VOF Vermeij-Slingerland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen VOF Vermeij-Slingerland en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Copyright

De rechten die betrekking hebben op de website, zoals teksten, beeldmateriaal, design, merken, databestanden, formats en overige materialen berusten bij Emma Mode, haar leveranciers van de producten, haar licentiegevers en/of derden aan wie Emma Mode niet gelieerd is.

Het is niet toegestaan fotomateriaal, teksten e.d. te gebruiken voor andere websites zonder schriftelijke toestemming van Emma Mode